Jatkosopimusehdot

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 1.11.2022

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 1.11.2022

SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat jäsen henkilökohtaisesti tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen huoltajansa, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ja Combat Academy Helsinki Oy / Combat Academy Vantaa Oy / Combat Brand Finland Oy (myöhemmin Combat Academy) riippuen sopimuksen tekopaikasta.

TOIMITUSVELVOLLISUUS
Combat Academy toimittaa jäsenilleen sopimuksen tekohetkellä jäsentiedotteessaan ilmoittamansa palvelut (harjoitukset, harjoitusajat sekä muut puitteet) tiedotteessa/sopimuksessa mainituilla ehdoilla. Muutokset kausittaisissa harjoitusajoissa, puitteissa, toimipaikoissa ja ohjaajissa ovat mahdollisia myös kesken sopimuskauden.

SOPIMUKSEN KESTO
Sopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn ajan; määräalennussopimuksissa määräaikaisena 8 kk, 14 kk tai 24 kk valinnan mukaan, yhden kuukauden sopimuksessa 30 pv ja yhdistelmäsopimuksissa (sisältää peruskurssin ja jatkosopimuksen) ilmoitetun sopimusajan. Irtisanomisaika kaikissa sopimuksissa on yksi kuukausi riippumatta sopimuksen irtisanomistavasta. Yhdistelmäsopimusta (sisältää peruskurssin ja jatkosopimuksen) ei voi irtisanoa peruskurssin aikana; ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika voi olla jatkosopimuksen ensimmäinen päivä. Muutoin Irtisanomisen ehdot määräytyvät irtisanomisen syistä kohdassa sopimuksen purkaminen.

HINNAT
Sopimuksen hinnat on merkitty sopimukseen. Hintoja ei voi muuttaa kesken sopimuskauden. Hinta kattaa sopimuskauden harjoitukset.

MAKSUEHDOT JA TAUOT
Maksut maksetaan tai veloitetaan eräpäivänä sopimuksen mukaan. Visma Oy hoitaa koko laskutuksen ensimmäisestä laskusta alkaen, asiakas voi sopia laskujen lähettämisestä sähköpostiin tai tehdä e-laskutussopimuksen Visma Oy:n kanssa. Paperilaskuista peritään lisämaksu.
Jäsenyyttä laskutetaan etukäteislaskutuksena siten, että tulevan jakson maksu erääntyy maksettavaksi jakson ensimmäisenä päivänä. Verkossa tehdyn sopimuksen ensimmäinen lasku erääntyy 14 vrk sopimuksen tekopäivästä ja seuraava lasku harjoitusjakson ensimmäisenä päivänä. Tällöin ensimmäisen ja toisen laskun maksuväli on kaksi viikkoa, jatkossa 1 kk (30 pv).
Salilla tehdyn maksusopimuksen ensimmäisen jakson eräpäivä on heti, jos sopimus alkaa välittömästi.

Määräalennussopimuksissa kortti voidaan laittaa tauolle maksamalla taukomaksu: 10 euroa/tauko. Tauko voi olla minimissään 10 päivää (alle 10 päivän taukoja ei hyvitetä) ja enintään 180 päivää. Yli 180 päivää meneviä taukoja ei hyvitetä, poikkeuksena armeija tai pitkittynyt sairausloma. Tauotusmaksua ei peritä, mikäli tauotetaan lääkärintodistusta vastaan.
Tauotettua taukoa ei voi enää tauottaa eli jos harjoittelee jo 0-jäsenyydellä, uutta taukoa ei voi tehdä ko. tauon päälle. Tauot on tehtävä alkuperäisen jäsenyyden aikana. Tauot eivät katkaise kuukausimaksujen maksamista; tauot hyvitetään jakson lopussa treeniaikana! Hyvitettyjä taukoja ei makseta takaisin rahana, vaikka ei voisikaan enää harjoitella. Kaikista tauoista tulee ilmoittaa kirjallisesti salin toimistolta saatavalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info@combat.fi ennen tauon alkamista. Korttia ei voi laittaa tauolle takautuvasti. Jäsen huolehtii aina itse korttinsa tauottamisesta!

Sali on suljettu jäsentiedotteessa ilmoitettuina aikoina mm. Pääsiäinen, Vappu, Joulu ja juhlapyhät. Määräalennussopimuksissa nämä lomat on huomioitu hinnoissa: kuukausihinta on koko vuoden keskiarvo ja ko. taukoja ei hyvitetä (pois lukien 1 kk sopimus). Kesäaikana harjoituksia on vähemmän, myös tämä on huomioitu hinnoissa; maksu on normaali kuukausimaksu.

Maksun viivästyessä Visma Oy hoitaa maksuhuomautukset ja perinnän sekä perii perintähetkellä voimassa olevan korkolain mukaiset viivästyskorot ja muistutusmaksut. Jos jäsenen maksuja maksaa kolmas osapuoli (esim. työnantaja), on jäsen tästä huolimatta henkilökohtaisessa vastuussa maksujen suorituksesta ajallaan. Nämä sopimusehdot eivät koske kolmatta osapuolta, pois lukien alaikäisen huoltaja, joka on allekirjoittanut sopimuksen. Maksujen laiminlyönti johtaa jäsenelle sopimuksen mukaan kuuluvien palveluiden keskeyttämiseen. Oikeus palveluiden käyttöön palaa, kun erääntyneet maksut kaikkine kuluineen on maksettu. Maksamaton maksu voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän.

MAKSUTAVAT
Maksuja voi maksaa toimistoon käteisellä, pankkikorteilla, yleisimmillä luottokorteilla sekä hyväksyttävillä liikuntaetutavoilla. Combat Academyllä on oikeus tarkistaa asiakkaansa luottokelpoisuus sopimuksen teon yhteydessä.

KULKUOIKEUDET/MAGNEETTIKORTTI
Jäsen lunastaa itselleen henkilökohtaisen magneettikortin (pantti 10 €), joka on voimassa sopimuskauden loppuun. Pantin saa takaisin palauttamalla kortin henkilökohtaisesti viikon (7 vrk) kuluessa jäsenyyden päättymisestä salin toimistoon. Kortti esitetään aina asioidessa sekä leimataan kulunvalvonnassa harjoituksiin tultaessa. Kortti oikeuttaa osallistumaan kaikkien toimipaikkojen harjoituksiin, joihin harjoittelijalla on oikeus osallistua. Jäsenen kulunvalvontakortti on henkilökohtainen ja Combatin omaisuutta, ja sen väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen. Tällöin jäseneltä peritään sopimuksessa jäljellä olevat maksut ja ne erääntyvät maksettavaksi välittömästi. Vieraiden tuomisesta on aina sovittava erikseen. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmansille osapuolille. Kadonneesta tai vioittuneesta kortista on tehtävä välittömästi ilmoitus toimistoon. Kadonneen kortin uusimisesta peritään uusi pantti (10 €), kadonneen kortin panttia ei tällöin palauteta.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Combat Academyllä on oikeus purkaa tämä sopimus, jos jäsen ei suorita erääntynyttä maksua määräajassa kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa toiminnallaan tai toimii hyvän tavan tai lain vastaisesti tai jättää noudattamatta turvallisuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen liittyviä ohjeita olennaisesti.

Sopimus voidaan purkaa jäsenen pyynnöstä kesken sopimuskauden ns. erityisistä syistä kuten raskaus, muutto pysyvästi pois pääkaupunkiseudulta toiselle paikkakunnalle, asevelvollisuus tai pysyvä sairaus/vamma, joka estää lajin harjoittelun kokonaan. Ko. tapauksissa jäsenen tulee välittömästi itse ilmoittaa tällaisesta erityisestä syystä (todistus/lääkärin lausunto/muu pätevä selvitys on esitettävä; pysyvästä sairaudesta/vammasta on oltava maininta lääkärintodistuksessa). Takautuvia todistuksia/lausuntoja ei hyväksytä.  Työttömyys ja pandemia eivät ole sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi sopimus purettaisiin automaattisesti kuluitta.  Yhdistelmäsopimusta ei voi irtisanoa peruskurssin aikana. Muutoin Irtisanomisaika on 30 pv irtisanomispäivästä.

Jäsen voi purkaa määräalennussopimuksen ja yhdistelmäsopimuksen kesken sopimuskauden myös ilman syytä irtisanomalla sopimuksen ja maksamalla sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan normaalin kuukausimaksun ja määräalennussopimusmaksun välisen erotuksen (jäsenyyden alkamisesta irtisanomisajan loppuun), ja ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti. Yhdistelmäsopimusta ei voi purkaa peruskurssin aikana. Yhdistelmäsopimuksen (sisältää peruskurssin ja jatkosopimuksen) ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on jatkosopimuksen ensimmäinen päivä. Normaali kuukausimaksu on sopimuksen tekohetkellä voimassa ollut yhden (1) kuukauden maksu. Irtisanomisaika on 30 pv irtisanomispäivästä.  Sopimuskauden jälkeen sopimus päättyy automaattisesti ellei sitä uusita. Sopimuksien purut tehdään poikkeuksetta kirjallisesti: info@combat.fi, normaalina kirjepostina tai kirjallisesti salilla. Sopimusta ei voi purkaa puhelimitse.

YLIVOIMAINEN ESTE – FORCE MAJEURE
Combat Acedemy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko, työtaistelu, vesivahinko, tulipalo, pandemia), ja joita ei kohtuudella voida edellyttää otettavan huomioon, ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voinut välttää.

VIRHE
Mikäli jäsen havaitsee virheen, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi mutta viimeistään 7 vrk kuluessa.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

VAKUUTUS
Combat Academy ei vastaa harjoituksissa sattuneista vahingoista. Harjoittelijoita ei ole vakuutettu; jokainen halutessaan, hankkii itselleen oman vakuutuksen. Palvelun tarjoajalla on vastuuvakuutus.

HENKILÖTIEDOT
Jäsen huolehtii itse voimassa olevien yhteystietojensa ilmoittamisesta ja ajantasaistamisesta.

 

 

TERMS AND CONDITIONS FOR THE BULK DISCOUNT CONTRACT AND PAYMENT AGREEMENT CONTRACT 1.11.2022

AGREEMENT OF THE PARTIES
The parties of this contract are a member personally or in the case of the member being a minor, the member’s guardian who has signed this contract and Combat Academy Helsinki Oy / Combat Academy Vantaa Oy / Combat Academy Brand Oy (from now on Combat Academy) depending on the place of signing the contract.

OBLIGATION TO DELIVER SERVICES
Combat Academy delivers services stated in the member bulletin at the moment of signing the contract (training, training times and other settings) according to the terms and conditions stated in the bulletin/contract. Changes in seasonal training times, settings, a place of business as well as changes of instructors are possible also after signing the contract.

CONTRACT DURATION
The contract is valid for the time defined in thfe contract; in the bulk discount contract, it is possible to sign up for a fixed term of 8 months, 14 months or 24 months as decided by the member. The fixed-term contract of one month always consists of 30 days. In combined contracts (which include a basic course and a bulk discount contract) the contract duration is as stated. The contract will be terminated one month after a prior notice of termination is given, independent of the way in which the contract is terminated. Combined contracts cannot be terminated during the basic course; the first possible date of termination is the first day of the bulk discount contract. Otherwise, the terms of contract termination are determined by the reason of termination (see the section Contract Termination).

PRICES
Prices are stated in the contract. Prices are fixed for the duration of the contract. The price covers training during the contract period.

TERMS OF PAYMENT AND TRAINING BREAKS
The payments are to be paid or charged on the due date according to the contract. Visma Oy handles the entire invoicing starting with the first invoice. The member can make an agreement with Visma Oy for the bills to be sent via email or make an electronic billing contract with Visma Oy. An additional fee is charged for paper invoices. The membership is invoiced by advance billing, so that the first instalment is due on the first day of the contract period. The due date of the first invoice of an online contract is 14 days after the electronic signing of the contract, and the next invoice is charged on the first day of the training period. Therefore, the period between the first and second invoices is just two weeks, and from then on, the period between invoices is 1 month (30 days). When a contract is made at the gym reception and the training period starts the same day, the first invoice is due immediately.

The membership can be put on a break in the bulk discount contract by paying the break fee: 10€/break. The minimum length of a break is 10 days (breaks under 10 days will not be compensated) and the maximum length is 180 days (breaks over 180 days will not be compensated). Military service or prolonged sick leave are an exception. In case of sick leave, Combat Academy does not charge the member for a break if a medical certificate has been delivered to Combat Academy. It is not possible to put membership on a break if the member is already training on 0-membership (meaning that the original membership period has been exceeded and the member is training for a period of time that has been compensated from a previous break). Breaks have to be carried out during the original membership period. Breaks do not interrupt monthly payments. Breaks will be compensated at the end of the membership period! The member must notify Combat Academy about all breaks beforehand by filling in the form available at the gym reception or by sending an e-mail to info@combat.fi. It is not possible to put membership on a break afterwards. The member is always responsible for putting their membership on a break! The gym is closed on the days stated in the bulletin including Easter, the First of May, Christmas and other public holidays. Public holidays are taken into account in prices of bulk discount contracts; the monthly rate is an average of the whole year, and the holiday in question will not be compensated (except for 1-month contract). During the summer period, the number of trainings is less than usual. This has been acknowledged in the average prices and the rate is a normal monthly payment. In case of delayed payment, Lowell Oy will conduct all needed procedures regarding the delay, including the first notice of delayed payment to the member and possible collection of debt and the currently valid interest on delayed payments and payment reminder fees according to the Interest Act. If the payments are handled by a third party (e.g. an employer), the member is nonetheless personally responsible for the payments to be made in time. These terms and conditions do not apply to the third party, excluding a guardian of a minor who has signed the contract. Neglecting to make payments will lead to the suspension of the services included in the contract. The right to use services will be regained when all the delayed payments and additional fees have been paid. Payments left unpaid may cause a payment default entry.

PAYMENT TYPES
The payments can be made at the gym reception by cash, debit cards, common credit cards, acceptable ‘’Liikuntaseteli’’ vouchers (exercise vouchers) or by bank transfer. Combat Academy has a right to check the customer’s creditworthiness when making a contract.

ACCESS RIGHTS / MAGNETIC CARD
The member claims a magnetic card (a deposit of 10€) that is valid until the end of the membership period. The deposit will be given back when the card is returned by the member personally to the gym reception within a week (7 days) from the ending date of the membership. The card must always be shown when arriving at the gym and needs to be swiped through the card reader. The card authorises the member to participate in all training courses that the member has the right to attend in Combat Academy gyms. The access card is for personal use only, and is the property of Combat Academy. The misuse of the card can lead to contract termination. In the case of contract termination due to the reason stated before, the remaining payments will be collected and will be due immediately. The card should never be borrowed or given to a third party. The gym reception must be informed immediately if the card gets lost or damaged. In case of a lost card, a new deposit (10€) will be collected and the deposit of an old card will not be returned.

CONTRACT TERMINATION
Combat Academy has a right to terminate the contract in the following circumstances: (1) the member does not make the overdue payment by the given date despite written notice, (2) the member breaks the terms and conditions of this contract, (3) causes significant harm or damage by his/hers action or acts in a way that is against good manners or law or (4) does not follow the rules and regulations set for the safety reasons and general comfort. The contract can be terminated in the middle of the contract period in certain circumstances; for example, pregnancy, moving outside the Helsinki Metropolitan Area to another location, military service or permanent disease or disability that prevents training. In the circumstances mentioned before, the member is responsible for informing about the special reason (by bringing a certificate / doctor statement / other valid paper; in case of permanent disease or disability, the medical certificate is needed). Retroactive certificates / statements are not accepted. Unemployment or pandemic are not considered to be special reasons for terminating the contract automatically without paying fees. The combined contract cannot be terminated during the basic course. In all other cases the notice of contract termination is 30 days starting from the date of termination. The member can terminate the bulk discount contract and the combined contract in the middle of the contract period without special reasons by making a notice of termination and paying the difference between the normal monthly payment valid at the moment of contract signing and the instalment of the bulk discount contract (the difference of all months in the contract). The notice of termination should always be delivered to Combat Academy in writing. The combined contract cannot be terminated during the basic course. For a combined contract (which includes a basic course and a bulk discount contract) the first possible date of termination is the first day of the bulk discount contract. The normal monthly payment is a currently valid 1-month payment. The notice of contract termination is 30 days starting from the date of termination. At the end of the contract period, the contract finishes automatically if not renewed. Contract termination is always done in writing. The notice of termination can be sent by email info@combat.fi or mail. It is also possible to fill in a form given at the gym reception. Termination by phone is not possible.

FORCE MAJEURE
Combat Academy is not responsible for the delays or damages caused by the events that cannot be controlled (e.g. strike, industrial action, water damage, fire, pandemic) and the situations that in a reasonable manner cannot be taken into consideration or be avoided.

MISTAKE
In case the member notices a mistake, it needs to be reported to Combat Academy immediately.

TRANSFERRING THE CONTRACT
Transferring the contract to the third party is not possible without an agreement by both parties of the contract.

INSURANCE
Combat Academy is not responsible for any injuries or accidents that might occur during the training process. The member is not insured by Combat Academy. The member is responsible for purchasing any voluntary insurance. The service provider has liability insurance.

PERSONAL INFORMATION
The member is responsible for providing valid contact information and keeping that information up-to-date.

 

Ylös